KONTAKTY

Jaroslav Podsedník
Blažejovice 8
592 57 Rozsochy
tel: majitel 603 814 667
email: jpkkamna@seznam.cz
IČ: 45644501,DIČ: 6910014815

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://www.jpkkamna.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu http://www.jpkkamna.cz je:

  Jaroslav Podsedník
  Blažejovice 8
  592 57  Rozsochy

  IČO: 45644501
  DIČ: CZ6910014815

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v brně, oddíl A, vložka 25414.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://www.jpkkamna.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné a jako takové jsou považovány prodávajícím
 3. Formulář elektronické objednávky vyplněný a odeslaný kupujícím je platnou kupní smlouvou.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím. Zboží je kupujícímu odevzdáno až mu je předáno dopravcem.
 6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
 7. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 8. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
 9. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

 1. Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno co nejdříve, s ohledem na množství zboží od 1 do 7 dnů po obdržení objednávky. Při vyprodání zásob se prodávající a kupující dohodnou na změně kupní smlouvy.
 2. Doba, v níž má prodávající plnit, běží ode dne účinnosti smlouvy. Má-li však kupující splnit určitou povinnost ještě před odevzdáním zboží, začíná doba, v níž má prodávající plnit, běžet ode dne splnění této povinnosti.
 3. Vámi objednané zboží Vám bude zasláno přepravní službou, kterou si vyberete ve formuláři objednávky. Vyhrazujeme si právo změnit vybraný způsob dopravy v případě, že balík nebude odpovídat požadavkům přepravce, zejména kvůli hmotnosti nebo rozměrům.
 4. Podle hmotnosti zboží bude určena cena za přepravu, podrobné podmínky jsou uvedeny v menu doprava a platby
 5. Prodávající předá kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání zboží.
 6. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese: jpkkamna@seznam.cz.

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu http://www.jpkkamna.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 2. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží,  poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu provozovny: Kamnářství, Zahradní 423, 59301 Bystřice n.P. . Zboží nelze vracet na dobírku.
 3. Po obdržení vráceného zboží prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zákazníkovi vrátí zpět částku za zboží a náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, předem dohodnutým způsobem - převodem na účet nebo zasláním v hotovosti na adresu kupujícího. Prodávající nevrací náklady související s vrácením zboží.
 4. Cenu vráceného zboží může prodávající snížit o hodnotu, kterou zboží ztratilo běžným používáním.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

2.  Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Ceny jsou platné jen při objednání zboží přes internetový obchod,v kamených prodejnách se ceny mohou lišit.

VII. Ochrana osobních údajů

Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu.

Získaná osobní data od našich zákazníků jsou uchovávána v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Při vyřizování zásilek zasílaných spediční službou jsou uváděny pouze údaje zaručující bezproblémové doručení. Těmito údaji se rozumí:

jméno a příjmení adresáta

doručovací adresa

telefonické spojení a e-mailový kontakt pro informování zákazníka o doručování

Bez výslovného souhlasu nakládá firma JPK Kamnářsví a kominictví s osobními údaji zákazníků pouze a výhradně v rozsahu, který je stanoven zákonem o ochraně osobních údajů, zejména v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní data našich zákazníků jsou uložena v neveřejném sektoru našeho serveru a jsou zabezpečena proti zneužití. Tato data nejsou zneužitelná, ani poskytovaná třetím osobám.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nechcete již nadále využívat služeb našeho obchodu, nebo si přejete smazání svého účtu s odstraněním svých osobních údajů, předejte prosím svůj požadavek správci našeho internetového obchodu na e-mail adrese: jpkkamna@seznam.cz

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
 2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

Změna cen zapříčiněna cenovým vývojem vyhrazena,změna parametrů výrobků technickým vývojem vyhrazena,případné chyby v textech či vyobrazeních vyhrazeny.

 

Platnost od 1.1.2014

NWJlN